РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Регистрирајте се за да учествувате и да ги добиете сите интересни и корисни информации за програмата на лојалност на KIDS VITS Авантура

Со цел да се овозможи законита и транспарентна обработка на Вашите податоци во процесот на програмата за лојаклност КИДС ВИТС Авантура и Ваше запознавање со начинот на кој постапуваме со Вашите лични податоци, потребно е детално да ја прочитате Политиката за приватност, која е поставена на следниот линк